Gemeente De Ronde Venen organiseert succesvolle banenmarkt (2024)

“In mijn land moeten mensen naar een baan zoeken. Hier worden ze aangeboden in het gemeentehuis. Voor werknemers is het interessant om te zien wat de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn. Ik vond het een geweldige ervaring”, zegt Habib Alshaibani, afkomstig uit Jemen. Hij was een van de werkzoekenden die vorige week de door gemeente georganiseerde banenmarkt bezocht. Op deze tweede banenmarkt dit jaar presenteerden 22 bedrijven zich in kraampjes aan werkzoekenden. Alshaibani – die wel Nederlands spreekt, maar in het Engels beter uit de voeten kan – heeft verschillende werkgevers gesproken. Voor zijn vrouw en haar vriendinnen heeft hij contact gelegd met kledingproducent The Sew Crew. Voor zichzelf is hij het meest geïnteresseerd in Johnson. “Het is een goed bedrijf met banen voor mensen met verschillende vaardigheden. Ik heb een diploma in marketingmanagement en een masterdiploma in bedrijfskunde. Misschien kan ik op HR werken, maar project-engineer of operator is ook mogelijk. Als ik mijn inburgeringsexamen heb gehaald, neem ik contact op met Johnson.”

Informeel
Volgens Sandra van Reeden, medewerker personeelszaken bij Van Walraven, schuilt de kracht van de banenmarkt in de informele opzet. “Voor sommige mensen is solliciteren een drempel. Dat maakt het moeilijker voor ze om in contact te komen met werkgevers. Nu hebben ze in een ontspannen sfeer face to face contact. Via de banenmarkt spreken wij werkzoekenden waarmee we anders misschien geen contact zouden hebben.”

“Als bedrijf willen we mensen in deze omgeving aan het werk helpen. En omdat we continu aan het uitbreiden zijn, zijn we ook continu op zoek naar nieuwe medewerkers. Tijdens de laatste banenmarkt hebben we met aardig wat mensen gesproken en hun gegevens opgeschreven. Met 5 daarvan praten we binnenkort op ons kantoor verder. Dan gaan we het inhoudelijk over de functie hebben. De banenmarkt is een goed initiatief. Als er weer één komt, gaan we er zeker heen.”

Baliemedewerker
Mo Houna houdt wellicht een baan aan het evenement over. “Ik heb 4 bedrijven gesproken, maar Isero (een technische groothandel in Mijdrecht, red.) was de interessantste. Ze hebben een vacature voor baliemedewerker en ik heb een voorgeschiedenis in dezelfde branche.” Zijn accountmanager bij de gemeente had hem al getipt. Ook had ze Isero van tevoren gemeld dat Houna een potentiële kandidaat was.

“De hr-manager en iemand die al 30 jaar in dienst bij Isero was, waren op de banenmarkt. Vriendelijke mensen aan wie ik alles kon vragen wat ik wilde weten. Dan heb je meteen een beeld van het bedrijf waarmee je in zee gaat. En ze hadden voor mij ook goede vragen. We hebben meteen een afspraak gemaakt om volgende week op kantoor verder te praten.”

Gemotiveerde mensen
“De banenmarkt in februari was een dusdanig groot succes – we hebben er 6 medewerkers aan overgehouden – dat we weer wilden meedoen. We kunnen altijd gemotiveerde mensen gebruiken, zegt Linda Korver. Zij is manager medewerkerszaken bij Lindenhoff. In totaal kregen 12 mensen een baan dankzij de vorige banenmarkt.

“Van tevoren hadden we niet de verwachting dat het nu weer zo veel nieuwe medewerkers zou opleveren. Maar al komt er uiteindelijk maar 1 nieuw personeelslid uit, is de banenmarkt al een succes wat mij betreft.”

“Ook deze banenmarkt was goed opgezet en er was een prima sfeer. We hebben genoeg aanloop gehad van mensen die echt geïnteresseerd waren. Uiteindelijk hebben 6 mensen hun gegevens achtergelaten. We hebben ze al gebeld voor een afspraak. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen daar 1 à 2 medewerkers voor de lange termijn uitkomen.”

Verbinding
De banenmarkt was de tweede dit jaar. Waarom heeft de gemeente vier maanden na de vorige weer een banenmarkt gehouden? Wethouder Anja Vijselaar (Economie): “Werkgevers zijn nog steeds op zoek naar personeel. En in De Ronde Venen zijn ook nog steeds werkzoekenden, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als gemeente willen we zorgen voor een betere verbinding tussen beide partijen. Daarom hebben we in juni weer een banenmarkt georganiseerd.”

Diversiteit
De wethouder is tevreden over het verloop van de banenmarkt. “Er zijn nog steeds veel werkgevers die enthousiast zijn en graag op de banenmarktwillen staan, zelfs iets meer dan de vorige keer. Het is ook heel laagdrempelig en zeg nou zelf, hoeveel moeite moet je als werkgever doen om de juiste werknemers te zoeken en hier staan er tientallen bij je stand. Tevens was er meer diversiteit in de bedrijven die zich presenteerden. Voor werkzoekenden is het prettig als er zo veel uiteenlopende werkgevers bij elkaar staan. De rol van intermediair tussen bedrijven en werkzoekenden willen we blijven vervullen”, zegt Vijselaar. Ze kondigt aan dat de volgende banenmarkt in september of oktober is.

Deelnemende bedrijven aan de banenmarkt
Zonnehuisgroep Amstelland, Thuiszorg De Ronde Venen, Raggers, Randstad, Johnson, Kansis, Aqua+, Reve, Lindenhoff, Vobi, Topselect Security, gemeente De Ronde Venen, P.A. van Rooijen, HGT Geveltechniek, Van Walraven, De Haan Tankstations, The Sew Crew, GSA / AFS uitzendbureau, Isero, Multifill, Ebim-Service Vinkeveen, Tempo-Team.

Gemeente De Ronde Venen organiseert succesvolle banenmarkt (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 5920

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.