Cruciale rol voor Nederlandse bedrijven in de wederopbouw van Oekraïne (2024)

Ministeries

Weblogbericht | 04-07-2024 | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Veel Oekraïense steden, gebouwen en ziekenhuizen zijn door de oorlog verwoest. Ook de Oekraïense bevolking wordt hard getroffen. Nederlandse bedrijven kunnen helpen om de schade te herstellen waar dat het hardste nodig is. Daarom steunt de overheid ondernemers die in Oekraïne aan de slag willen. Met financieringsmogelijkheden en informatie, maar ook via de organisatie van bedrijvenmissies.

Deze week namen er ongeveer twintig bedrijven uit de gezondheidssector deel aan de Nederlandse bedrijvenmissie naar de conferentie Rebuild Ukraine in Warschau. De conferentie werd voor de derde keer in Warschau georganiseerd en richtte zich deze editie specifiek op de gezondheidszorg. Via de missie kunnen Nederlandse bedrijven kennismaken met Oekraïense partners, ideeën uitwisselen en een beter beeld krijgen van wat Oekraïne nodig heeft.

Sinds het begin van de oorlog zijn er bijna 1500 medische faciliteiten, zoals ziekenhuizen en klinieken, beschadigd en bijna 200 faciliteiten volledig verwoest. Ook eist de oorlog een zware tol op de gezondheid van de Oekraïense bevolking. ‘Al meer dan twee jaar leeft de bevolking in moeilijke omstandigheden’, vertelt Victoria Tarasenko, Senior Beleidsmedewerker bij de ambassade in Kyiv. ‘De bevolking lijdt onder beschietingen en raketinslagen. Mensen zijn gewond geraakt, getraumatiseerd en dierbaren verloren.’

Toch gaat het leven in Oekraïne ook door, weet Victoria. ‘Je raakt eraan gewend dat het luchtalarm dagelijks afgaat en dat er maar vier uur per dag elektriciteit is. Mensen blijven veerkrachtig en optimistisch. Maar we zijn ook moe. Iedereen kan begrijpen dat de mentale gezondheid van alle Oekraïners is beschadigd.’

Internationale partners

Victoria is namens de Nederlandse ambassade in Kyiv aanwezig bij de Rebuild Ukraine conferentie op 24 en 25 juni in Warschau. Voordat ze naar Polen vertrok sprak ze met het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid over wat Oekraïne nodig heeft, zodat ze dit aan de Nederlandse bedrijven mee kan geven. ‘Er is vraag naar digitale zorgoplossingen, kennisuitwisseling tussen universiteiten en mobiele ziekenhuizen. Ook is er veel behoefte aan het behandelen van brandwonden, trauma en aan rehabilitatie van gewonde mensen. Maar ook faciliteiten voor de mentale gezondheid zijn van groot belang.’

Nederlandse bedrijven kunnen hier volgens Victoria een belangrijke rol in spelen. ‘Oekraïne heeft internationale partners nodig om de zorg te herstellen en opnieuw op te bouwen. We hebben kennis, ervaring en financiële ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven nodig.’

Vergroot afbeelding

Steunmaatregelen voor bedrijven

De Nederlandse overheid ondersteunt ondernemers die willen bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne. Bijvoorbeeld via financiering, zoals de Ukraine Partnership Facility, die beschikbaar was voor Nederlandse bedrijven die samenwerken met een Oekraïense partner. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe subsidieronde. Een ander voorbeeld is het openstellen van de Exportkredietverzekering voor Oekraïne om investeringen en transacties te dekken die niet door commerciële aanbieders worden verzekerd.

Ook zijn er drie publiek-private platforms opgericht – Water, Landbouw en Gezondheidszorg – om partijen uit verschillende sectoren bijeen te brengen, zodat er gezamenlijke initiatieven kunnen ontstaan. We brengen ook uitdagingen in kaart en helpen om contacten te leggen. Bijvoorbeeld door de organisatie van bedrijvenmissies.

Meer weten? Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je een overzicht van alle steunmaatregelen.

Speciaal Gezant Bedrijfsleven en WederopbouwOekraïne

Om de betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen heeft Nederland een Speciaal Gezant Bedrijfsleven en Wederopbouw Oekraïne aangesteld. Lees hier het interview met Speciaal Gezant Roderick van Schreven.

Bedrijvenmissie naar Rebuild Ukraine

Dit was de derde Rebuild Ukraine conferentie die in Warschau werd gehouden. De conferentie brengt overheden, internationale financiële instellingen, Oekraïense gemeentes, ziekenhuizen en bedrijven uit de gezondheidssector samen.Micha van Lin, directeur van Task Force Health Care is zakelijk missieleider en begeleidt de bedrijven in Warschau. ‘We zijn hier met ongeveer twintig bedrijven, waarvan een deel al voor de oorlog actief was in Oekraïne en dat nu wilt voorzetten. Maar er zijn ook veel nieuwe partijen die zien dat ze met hun product een bijdrage kunnen leveren in Oekraïne.’

Vergroot afbeelding

Tijdens de missie worden de bedrijven gekoppeld aan Oekraïense partners, waar mogelijk mee kan worden samengewerkt. ‘Deze beurs is onderdeel van de brede aanpak om Oekraïne te helpen bij de wederopbouw van de gezondheidszorg. Er zijn bedrijven aanwezig die oplossingen bieden op het gebied van rehabilitatie, mentale gezondheid en e-health. Maar er zijn ook bedrijven die kijken hoe we het gehele ziekenhuiswezen in Oekraïne samen met Oekraïense partijen beter kunnen inrichten.’

Polen als springplank

Naast één-op-één matchmaking met Oekraïense partners worden Nederlandse bedrijven deze keer ook bewust gekoppeld aan Poolse bedrijven. ‘Polen is de belangrijkste handelspartner van Oekraïne in de Europese Unie. Veel Poolse bedrijven onderhouden al jaren goede contacten met bedrijven in buurland Oekraïne. Bovendien kennen ze de regio goed en spreken ze een aanverwante taal. Nederlandse bedrijven zouden hier gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld door samen op te trekken met Poolse bedrijven die al actief zijn in Oekraïne.’, vertelt Huub von Frijtag Drabbe, hoofd van de Economische Afdeling op de ambassade in Warschau.

Vergroot afbeelding

De Rebuild Ukraine conferentie wordt ook niet zonder reden al voor de derde keer in Polen georganiseerd. ‘Polen is een belangrijke aanvoer- en doorvoer-hub geworden voor Oekraïne’, legt Huub uit. Sinds de oorlog gaan veel goederen van en naar West-Europa via de Poolse spoor- en autowegen. Huub vervolgt: ‘Polen wordt nu vooral als springplank gebruikt voor humanitaire en militaire goederen richting Oekraïne, maar kan ook een springplank worden voor het Nederlandse bedrijfsleven bij de wederopbouw van Oekraïne.’

De ambassade in Warschau werkt daarom samen met Poolse partners om Nederlandse en Poolse bedrijven die willen bijdragen aan de wederopbouw in Oekraïne aan elkaar te koppelen. ‘Er zijn al concrete voorbeelden van Nederlandse bedrijven die samen met een Poolse partner actief zijn in Oekraïne. Tijdens de recente handelsmissie naar Polen ontstond een samenwerking tussen een Nederlands bedrijf en een Poolse zakenpartner die snel producten nodig had voor zijn Oekraïense klant. Het Nederlandse bedrijf kon dit product direct leveren en het contract werd ter plekke overeengekomen.’

Er is ook een Nederlands bedrijf dat samen met een Pools bedrijf actief is in Oekraïne en zelfs gebruik maakt van de exportfinanciering van de Poolse overheid. ‘Win-win-win. Dat zijn precies de combinaties waar we naar op zoek zijn.’

Nederlandse bedrijven dragen zorg voor Oekraïne

Van een mobiele operatiekamer, therapie via een VR-bril tot een digitale huisarts. Tijdens de Rebuild Ukraine conferentie lieten Nederlandse bedrijven zien wat ze voor de wederopbouw van de Oekraïense gezondheidszorg kunnen betekenen. Vaak niet alleen om geld te verdienen, maar vooral om een steentje bij te dragen.

Lees hier de verhalen vanPsylaris en PsyGlobal,Q-Bital Healthcare Solutions enTekle Holographics.

Vergroot afbeelding

Meer weblogberichten

  • Ouder bericht Nederlandse bedrijven dragen zorg voor Oekraïne: ‘We willen iets terugdoen’
  • Nieuwer bericht Oorlog in Oekraïne: steun uit Nederland in beeld
Cruciale rol voor Nederlandse bedrijven in de wederopbouw van Oekraïne (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 5918

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.